Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Integritetspolicy

Vi tar din integritet på största allvar och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbsida. Du kan i princip alltid besöka vår webbplats utan att behöva lämna någon personlig information.

Personuppgifter samlas endast in om du frivilligt lämnar information i samband med vissa tjänster, såsom nedladdningar, kontaktformulär, prenumerationer på nyhetsbrev och eller när du registrerar dig för ett evenemang.

Vi lägger stor vikt vid att vara öppna med hur dina personuppgifter sparas, behandlas och används. Avsikten med denna integritetspolicy är därför att beskriva hur vi hanterar dina uppgifter och att informera dig om vilka rättigheter du har i detta sammanhang.


Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österrike
P +43 50 811 0
F +43 50 811 2109
info@kapsch.net


c/o Dataskyddskommissionär
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österrike
privacy@kapsch.net


Behandling av personuppgifter

1) Besök på vår webbplats

Ändamål och omfattning
Varje gång du klickar in dig på vår webbplats www.kapsch.net registrerar vårt system automatiskt personuppgifter och annan information om den dator som du använder för att besöka oss.
Följande uppgifter samlas in i automatiserad form via loggfiler:

 • Typ av webbläsare och webbläsarversion,
 • Din dators operativsystem,
 • Din internetleverantör och din,
 • IP-adress,
 • Datum och tid för besöket,
 • De webbplatser som du besöker oss ifrån samt,
 • Webbplatser som du besöker via vår hemsida.

Beträffande de kakor vi samlar in via vår hemsida hänvisar vi till vår egen information om kakor (cookies).

Vi behandlar dina personuppgifter för att upptäcka, förebygga och utreda attacker på vår hemsida. Att spara IP-adressen är nödvändigt för att vi ska kunna lokalisera din dator så att du kan besöka vår webbplats. Därför sparas din IP-adress under hela den tid som du besöker webbplatsen. Dessutom sparar vi dina uppgifter i loggfiler, dels för att du ska kunna utnyttja alla funktionerna på webbplatsen och dels för att vi ska kunna utveckla och förbättra webbplatsen.

Laglig behandling av personuppgifter
För att vi ska kunna garantera att våra IT-system fungerar på ett säkert sätt och för att du ska få en så bra användarupplevelser som möjligt när du besöker webbplatsen krävs det att vi sparar vissa personuppgifter tillfälligt. Vårt legitima intresse att behandla personuppgifter grundar sig därför på artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Att samla in personuppgifter för att tillhandahålla webbplatsen och spara uppgifterna i loggfiler är därför avgörande för webbplatsens funktion. Som besökare kan du därför inte göra invändningar mot detta enligt artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Uppgiftsmottagare
För drift och administration av webbplatsen använder vi oss av IT-leverantörer. Eftersom dessa handlar på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar har de därför ibland även tillgång till personuppgifter. Annars skulle de inte kunna tillhandahålla de beställda IT-tjänsterna.

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till någon annan tredje part utan ditt samtycke.

Lagringstid
Personuppgifterna som du lämnar när du besöker vår webbplats raderas eller anonymiseras när du lämnar webbplatsen. I vissa fall kan uppgifterna behöva sparas längre, men då raderas eller manipuleras din IP-adress så att det inte längre går att lokalisera den dator som du använder för att besöka vår webbplats.


2. Kontaktformulär eller e-post

Ändamål och omfattning
Du kan begära information om vårt företag, våra produkter, kampanjer och evenemang genom att fylla i ett kontaktformulär på vår webbplats eller genom att mejla till oss. När du kontaktar oss behandlar vi de personuppgifter som du lämnat (titel, för- och efternamn, kontaktuppgifter, din förfrågan, samt all annan information som du har lämnat) för att kunna svara på dina frågor och hantera ditt ärende.

Du bestämmer själv om du vill lämna ut dina personuppgifter eller ej för ärendets skull, men om du inte ger oss dessa uppgifter kan vi inte hantera ditt ärende i fråga.

Laglig behandling av personuppgifter
För att vi ska kunna hantera din förfrågan behandlas dina personuppgifter när du tar kontakt med oss i enlighet med artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Uppgiftsmottagare
För drift och administration av personuppgifterna använder vi oss av Kapsch Aktiengesellschaft i egenskap av IT-leverantör. Eftersom detta företag handlar på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar har man, för att kunna tillhandahålla de beställda IT-tjänsterna, även tillgång till personuppgifter.

Lagringstidg
Vi behåller uppgifterna så länge kontakten med dig består, men längst ett år efter din senaste kontakt med oss.


3. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

Ändamål och omfattning
Om du är intresserad av att få information om senaste nytt om vårt företag, våra tjänster och evenemang eller vill ha annat informationsmaterial, kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev eller andra mejlutskick.

Till de obligatoriska uppgifterna som vi behöver för att kunna skicka ut nyhetsbrevet hör förutom din e-postadress på vissa formulär även ditt namn. Detta för att vi ska kunna vända oss till dig personligen i nyhetsbrevet. På vissa formulär kan du även frivilligt ange fler uppgifter (t.ex. din adress).

Dessutom samlas följande uppgifter in medan du registrerar dig: IP-adressen för den dator som du använder för att besöka vår webbplats samt datum och tid för registreringen. Syftet med att vi samlar in dessa personuppgifter i samband med registreringen är att vi vill förhindra missbruk av våra tjänster eller av den e-postadress som du använder

Laglig behandling av personuppgifter
Rättslig grund för ovan nämnda datahantering utgörs av artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Om uppgifterna används för detta ändamål efterlevs kraven i kommunikationslagstiftningen, särskilt då 107 § i telekommunikationslagen 2003.

Uppgiftsmottagare
För utskicket av vårt nyhetsbrev anlitar vi IT- och marknadsföringsleverantörer. För att kunna utföra de tjänster vi har beställt handlar dessa leverantörer på vårt uppdrag och har därför åtkomst till personuppgifter enligt våra anvisningar.

Återkallande av samtycke
Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp. Du har möjlighet att på elektronisk väg och utan extra kostnad utan vidare avböja att ta emot fler nyhetsbrev eller e-postmeddelanden i samband med att dessa skickas ut.

Lagringstid
De personuppgifter som samlas in i samband med detta sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet, det vill säga fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.


4. Direktreklam

Ändamål och omfattning
De personuppgifter som du lämnar när du fyller i ett kontaktformulär, mejlar till oss eller registrerar dig för prenumeration på vårt nyhetsbrev använder vi för att skicka allmän information direkt till dig om KAPSCH egna kampanjer och produkter samt för att anpassa vår marknadsföring efter detta, såvida du inte motsätter sig denna användning av dina personuppgifter.

Laglig behandling av personuppgifter
Att använda direktreklam ligger i vårt legitima intresse för att på bästa möjliga sätt nå potentiella kunder och affärspartner. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är därför vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

När vi använder dina personuppgifter för detta ändamål lever vi upp till gällande kommunikationsrättsliga krav, särskilt då 107 § i den tyska kommunikationslagstiftningen (TKG 2003).

Uppgiftsmottagare
För drift och administration av personuppgifterna använder vi oss av Kapsch Aktiengesellschaft i egenskap av IT-leverantör. Eftersom detta bolag handlar på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar har man även tillgång till personuppgifter. Annars skulle man inte kunna tillhandahålla de beställda IT-tjänsterna.

Vi anlitar dessutom tjänsteleverantörer för marknadsföring och reklamkampanjer, bland annat för mejlutskick.

Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter i upp till tre år efter din senaste kontakt med oss, såvida du inte innan dess har gjort invändningar mot detta.


5. Evenemangshantering

Ändamål och omfattning
Vi behandlar dina personuppgifter för att organisera och administrera ditt deltagande i evenemang som du är intresserad av samt för att hantera utskick av inbjudningar och annat material som har med detta att göra.

Laglig behandling av personuppgifter
Eftersom vi endast behandlar uppgifterna utifrån din förfrågan eller ditt deltagande i ett evenemang, grundar sig vår behandling av personuppgifterna på artikel 6. 1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga för att fullgöra en förfrågan eller ett avtal.

Uppgiftsmottagare
När vi organiserar evenemang anlitar vi tjänsteleverantörer. Eftersom dessa handlar på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar krävs det att de har tillgång till personuppgifter.

Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter tills evenemanget är slut eller tills du återkallar ditt samtycke till att vi skickar ut evenemangsinformation till dig.


Information om dina rättigheter som registrera

Rätt till invändning och information, rätt till rättelse, dataportabilitet, begränsning och radering

 • Enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen har du när som helst rätt att få veta av oss vilka uppgifter om dig som sparas i samband med en förfrågan eller registrering samt att begära rättelse av dina personuppgifter.
   
 • Enligt artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen kan du begära rättelse resp. komplettering av felaktiga resp. ofullständiga personuppgifter.
   
 • Enligt artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade, t.ex. om uppgifterna inte behandlas i enlighet med kraven på uppgiftsskydd.
   
 • Enligt artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen har du i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. En begränsning medför att vi fortsätter att spara dina personuppgifter utan att vi vidtar några ytterligare åtgärder för att behandla uppgifterna och din förfrågan eller ansökan. Du kan begära begränsning a) om du har bestridit personuppgifternas riktighet eller b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas eller c) vi inte längre behöver personuppgifterna för avsedda behandlingsändamål, men du som registrerad behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
   
 • Enligt artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen har du dessutom rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att få dessa uppgifter överförda direkt till en annan leverantör, såvida detta är tekniskt möjligt.
   
 • Enligt artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen har du, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om dig som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i den allmänna dataskyddsförordningen.
   

Rätt att överklaga och behörig tillsynsmyndighet
Oavsett möjligheten att väcka talan vid Landgericht (tysk regionaldomstol) enligt 29 § 2 mom., Datenschutzgesetz 2018 (tysk lag om skydd av personuppgifter) och andra överklaganden har du rätt att överklaga till den nationella tillsynsmyndigheten på din hemort, om det finns skäl att misstänka olaglig behandling av personuppgifter. I Österrike är det dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde) som är ansvarig.

Kontakt
När det gäller frågor om dataskydd samt utövandet av rätten till invändning och information, rätten till dataportabilitet och begränsning eller radering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande e-postadress: info@kapsch.net

Vårt dataskyddsombud når du på följande e-postadress: privacy@kapsch.net

Om dina förfrågningar inte har följts upp inom en månad i enlighet med denna integritetspolicy, har du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.


Uppdatering och ändringar

Delar av denna integritetspolicy kan komma att ändras eller uppdateras av oss av tekniska eller juridiska skäl utan att detta meddelas i förväg. Ta därför för vana att alltid kontrollera den senaste versionen av integritetspolicyn, så att du alltid är uppdaterad om vad som eventuellt har ändrats.